Vælg en side

Betingelser

Tilbud

Med mindre andet er aftalt og udtrykkeligt angivet i tilbuddet, er et tilbud gældende i 14 dage fra afgivelsesdatoen. KAMI forbeholder sig retten til at tilbagekalde et tilbud til enhver tid før købers accept.

Når først et tilbud er accepteret, kan det ikke annulleres af køber uden skriftligt samtykke fra KAMI, og så kan det kun ske på vilkår, som sikrer KAMI imod tab, dog imod en mindste-godtgørelse på 5% af kontraktsummen.

Leveringstid

Leveringstiden skal, medmindre andet er skriftligt aftalt, regnes fra den dag, hvor den skriftlige ordre samt evt. forudbetaling er modtaget. Leveringsdagen er den dato hvor varerne skal være klar til afsendelse fra vores fabrik i Faaborg. Leveringstidspunktet kan udsættes, uden at KAMI kan drages til ansvar, såfremt det skyldes forsinket, ukorrekt eller ufuldstændig information fra køber.

I tilfælde af udsættelse af leveringstidspunktet på grund af uforudsete omstændigheder, skal KAMI omgående informere kunden om udsættelsen og opgive et nyt og rimeligt leveringstidspunkt.

KAMIs ansvar for tab som køber måtte lide i forbindelse med forsinkelse eller manglede levering kan aldrig overstige den aktuelle ordres pris.

Levering

Leveringen omfatter kun udstyr / dele nævnt i tilbuddet / ordrebekræftelsen / kontrakten. Hvis der ikke er indgået anden skriftlig aftale, gælder leveringsbetingelserne ab fabrik og eksklusive emballage.

Betaling

Betalingsbetingelserne er som anført på tilbuddet / kontrakten. Hvis intet andet er anført, er betalingsbetingelserne netto 14 dage

Betaler køber ikke til rette tid beregnes 1,75% i rente pr. måned.

Ejendomsforbehold

Alle leverede varer forbliver KAMIs ejendom, indtil købsprisen inkl. evt. renter og omkostninger er modtaget af KAMI.

Force majeure

KAMI kan ikke holdes ansvarlig for forsinket levering, dellevering eller manglende levering forårsaget af brand, naturkatastrofe, krig eller krigslignende tilstand, opstand, strejke, lock-out, regeringsindgreb eller andre faktorer uden for KAMIs eller deres underleverandørers kontrol.

Returnering af produkter

Returnering af produkter, inkl. reservedele, kan ikke ske uden skriftligt samtykke fra KAMI.

Opstilling

KAMI tilbyder at opstille udstyret efter regning.

Opstart

KAMI tilbyder opstart/indkøring af udstyret efter regning.

Garanti og reklamation

KAMI skal i garantiperioden udbedre enhver fejl ved det leverede udstyr, når fejlen skyldes vores (KAMIs) fejl i design, materialevalg og / eller udførelse. Afhjælpning skal ske ved reparation eller udskiftning i henhold til disse betingelser.

Garantiperioden regnes fra afsendelsestidspunktet som følger:

  • 12 måneder, når der arbejdes i ét skift.
  • 6 måneder, når der arbejdes i to skift.
  • 4 måneder, når der arbejdes i tre skift.
  • Hvis køber konstaterer en defekt, skal han skriftligt informere KAMI om defektens art.
  • KAMIs garanti dækker kun defekter, som er opstået under den aftalte drift og ved korrekt behandling af udstyret. KAMIs ansvar bortfalder automatisk, hvis der anvendes uoriginale slid- eller reservedele.
  • Garantien dækker ikke defekter og/eller skader, der er et resultat af manglende vedligeholdelse, købers forkerte reparation, slid, eller defekter og/eller skader opstået efter garantiens udløb.
  • Garantien dækker ligeledes kun, hvis der anvendes almindelige og velkendte kemikalier og rengøringsmidler i normale koncentrationer.

Reparation og udskiftning

Når KAMI – under garantien – har accepteret en reklamation fra køber, vil KAMI udføre reparation eller udskiftning af de defekte dele dækket af garantien. Efter samtykke skal køber returnere de defekte dele til KAMI til reparation eller udskiftning. Fragtomkostninger til KAMI og retur skal afholdes af køber. Såfremt køber ønsker defekte dele repareret eller udskiftet på stedet, kan dette ske, men køber skal afholde rejse- og opholdsomkostninger for KAMI’s tekniker(e).

Garantiarbejde udføres inden for normal arbejdstid. Såfremt køber ønsker garantiarbejde udført uden for normal arbejdstid, kan dette ske, men køber må afholde de ekstra omkostninger, dette medfører.

Produktansvar

KAMI er udelukkende ansvarlig for tingskader forvoldt af det leverede udstyr, såfremt skaden opstår inden for en periode af 2 år efter levering, og såfremt det kan bevises, at skaden er sket som følge af fejl eller forsømmelse forvoldt af KAMI eller deres medarbejder(e).

KAMI kan aldrig drages til ansvar for indirekte tab, produktionstab, indtægtstab eller nogen andre økonomiske følgeskader.

Ovenstående begrænsninger i KAMIs ansvar gælder ikke, såfremt KAMI eller deres medarbejdere har udvist grov forsømmelse.

Såvel køber som KAMI er forpligtet til at acceptere evt. domstolsbehandling ved den samme domstol, som behandler en sag mod en af parterne på grund af skader eller tab, som angiveligt skyldes det leverede udstyr.

KAMI kan ikke gøres ansvarlig for noget krav, såfremt dette ikke er gjort gældende inden for et år fra den dato, hvor risikoen for varen er overgået til køber.

Retssager mellem køber og KAMI afgøres som beskrevet under “Lovgivning og hjemting”.

Kvalitetssikring

Alt udstyr leveret af KAMI er omhyggeligt kontrolleret, og KAMI udfører standard afprøvninger på fabrikken forud for afsendelse.

Lovgivning og hjemting

Tvister vedrørende denne leverance skal afgøres i overensstemmelse med dansk lov og skal indbringes for Sø- og Handelsretten, København, Danmark.

Faaborg, den 2. april 2019